Avslutade tvister

Här hittar du tvister påkallade tidigast under 2019. Undrar du över tidigare tvister är du välkommen att kontakta oss: info(at)forsvarsforbundet.se. 

2023-12-05 | Tvist mot Försvarsmakten gällande otillåten disciplinpåföljd

Försvarsförbundet påkallade den 5 december 2023 en tvist mot Försvarsmakten gällande otillåten disciplinpåföljd av medarbetare. Tvisten avslutades den 13 juni 2024 i enighet.

Läs mer

2021-10-29 | Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd

Försvarsförbundet påkallade den 26 oktober en tvist mot Försvarsmakten då Försvarsmaktens Tekniska Skola (FTMS) vid omorganisation enligt förbundets mening brutit mot flera lagar och avtal. Tvisten avslutades den 13 juni 2024 i oenighet.

Läs mer

2023-09-22 | Tvist mot Försvarsmakten gällande tillsättandet av en ny kommunikationsdirektör på myndigheten.

Försvarsförbundet påkallade den 22 september 2023 en tvist mot Försvarsmakten gällande tillsättandet av en ny kommunikationsdirektör på myndigheten. Tvisten är avslutad.

Läs mer

2023-04-03 | Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om anställning (LOA).

Försvarsförbundet påkallade den 10 februari 2023 en tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om anställning (LOA). Tvisten avslutades den 4 april i oenighet.

Läs mer 

2023-03-21 | Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot MBL alternativt samverkansavtalet

Den 10 september 2021 påkallade Försvarsförbundet, tillsammans med Sako-S FM och Seko, en tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot MBL alternativt samverkansavtalet. Tvisten avslutades den 21 mars 2023.

Läs mer

2022-11-02 | Tvist mot Försvarsmakten rörande bland annat otillåten avstängning av medarbetare, brott mot MBL, AML, ASU samt kränkande särbehandling

Den 2 november 2022 påkallade Försvarsförbundet en tvist mot Försvarsmakten gällande otillåten avstängning av medarbetare, brott mot MBL, AML, ASU, bristande efterlevnad av säkerhetsrutin, kränkande särbehandling samt omplacering på felaktig grund.

Läs mer 

2023-01-16 |Tvist gällande provocerad uppsägning, arbetsmiljöbrott samt diskriminering

Den 31 oktober 2022 påkallade förbundet tvist mot Försvarsmakten för en medlems räkning. Förbundet anser att medlemmen har blivit tvingad att säga upp sig själv på grund av långvariga brister i arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Läs mer

2022-12-01 | Tvister mot Försvarsmakten gällande tillsättande av personaldirektör och kommunikationsdirektör

Försvarsförbundet och Seko påkallade den 22 april 2022 två tvister mot Försvarsmakten gällande tillsättandet av ny personaldirektör och ny kommunikationsdirektör på myndigheten. Tvisterna avslutades den 9 november 2022 då myndigheten valde att byta riktning och utlysa personaldirektörstjänsten. Frågan om kommunikationsdirektör sköts tillbaka för att samverka inom ramen för verksamheten.

Läs mer

2022-03-31 | Tvist mot Försvarsmakten gällande omplacering

Försvarsförbundet påkallade den 2 december 2020 en tvist mot Försvarsmakten då myndigheten beslutat att omplacera en av förbundets medlemmar utan att angett särskilda skäl. Tvisten avslutades den 31 mars i enighet med resultatet att medlemmen fick en ny tjänst på sin hemort.

Läs mer

2022-02-22 | Tvist mot Försvarsmakten gällande lönediskriminering

Försvarsförbundet påkallade den 4 maj 2021 en tvist mot Försvarsmakten gällande osakliga löneskillnader, det vill säga diskriminering mellan kvinna – man. Detta då två av förbundets kvinnliga medlemmar som arbetar på samma avdelning fick en ny manlig kollega. Trots att alla tre utför likvärdigt arbete fick mannen väsentligt högre lön än vad kvinnorna har.

Läs mer

2022-02-01 | Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot förtroendemannalagen

Försvarsförbundet påkallade den 19 oktober en tvist mot Försvarsmakten. Detta då en av Försvarsförbundets förtroendevalda när han sökt nya befattningar fått besked om att han i sådana fall måste avsäga sig sitt förtroendeuppdrag. Något som förbundet anser bryter mot förtroendemannalagen (FML). Tvisten avlutades i enighet den 1 februari.

Läs mer

2021-05-27 | Tvist mot Försvarsmakten gällande ändrad pensionsålder

Den 1 mars 2021 påkallade Försvarsförbundet en tvist mot Försvarsmakten då myndigheten tagit bort rätten till att gå i pension enligt övergångsbestämmelsen (ÖB-rätt) för en av förbundets medlemmar. Något som gjordes utan att meddela medlemmen. Tvisten avlutades i enighet och medlemmen erhåller ett skadestånd på grund av den bristande hanteringen.

Läs mer

2020-12-21 | Tvist mot Försvarsmakten gällande ändrad pensionsålder utan förhandling

Försvarsförbundet påkallade den 2 december en tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot MBL/Samverkansavtalet, Kollektivavtalet efter att myndigheten har beslutat att förändra pensionsåldern för en av förbundets medlemmar utan att förhandla.

Läs mer

2020-10-21 | Tvist mot Försvarsmakten/Arbetsgivarverket gällande ändrad pensionsålder

Försvarsförbundet har påkallat en tvisteförhandling mot Arbetsgivarverket då Försvarsmakten ändrat pensionsåldern för flera av förbundets medlemmar utan att förhandla.

Förbundet anser att Försvarsmakten inte har rätt att tillämpa annan pensionsålder för Försvarsförbundets medlemmar än den som förhandlades 2009-02-23.

Läs mer

2020-08-27 | Tvist mot Försvarsmakten gällande ÖB-rätt

Försvarsförbundet påkallade den 20 juni en tvist mot Försvarsmakten. Detta då myndigheten tagit bort rätten till att gå i pension enligt övergångsbestämmelsen (ÖB-rätt) för en medlem i samband med att denne skickade in sin pensionsansökan.

I förhandlingen hävdade vi bland att ingenting har vid tidigare förhandling framkommit som visat på att medlemmens ÖB-rätt skulle vara borttagen samt att det inte har framkommit några nya uppgifter av betydelse sedan dess.

Läs mer 

2020-06-16 | Tvist mot Försvarsmakten gällande övertidsbestämmelser

Försvarsförbundet påkallade den 22 april 2020 en tvist mot Försvarsmakten gällande övertidsbestämmelser. Tvisten avslutades i enighet den 16 juni 2020.

Läs mer 

2019-12-02 | Tvist mot Försvarsmakten gällande ÖB-rätt

Försvarsförbundet påkallande den 13 juni 2019 en tvist mot Försvarsmakten rörande förhandlingsvägran. Detta då 8 av förbundets påkallade tvister mot myndigheten inte lösts inom lagstadgad tid. 

Läs mer

2019-12-02 | Tvist mot Försvarsmakten rörande avsked i Personalansvarsnämnden

Försvarsförbundet påkallande i juni 2019 en tvist mot Försvarsmakten rörande avsked i Personalansvarsnämnden. 

Läs mer

2019-12-01 | Tvist gällande brott mot kollektivavtalet

Försvarsförbundet påkallade den 11 september 2017 tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot kollektivavtalet samt mot det enskilda anställningsavtalet.

Läs mer

2019-12-01 | Tvist mot Försvarsmakten rörande brott mot RALS-avtalet

Försvarsförbundet påkallande 2019 en tvist mot Försvarsmakten rörande brott mot RALS-avtalet. Tvisten avslutades med att medlemmarna fick retroaktiv ersättning samt höjd lön enligt avtalet.

Läs mer

2019-12-01 | Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot diskrimineringslagen

Försvarsförbundet påkallade den 5 mars 2018 tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot diskrimineringslagen. 

Läs mer

2019-10-01 | Tvist mot Försvarsmakten rörande brott mot LAS, MBL och anställningsavtalet.

Försvarsförbundet påkallade i början av 2019 en tvist mot Försvarsmakten rörande brott mot LAS, MBL och anställningsavtalet.

Läs mer

2019-08-15| Tvist mot Försvarsmakten rörande brott mot diskrimineringslagen.

En tvist rörande brott mot diskrimineringslagen som Försvarsförbundet påkallat mot Försvarsmakten avslutades i enighet.

Läs mer