Kränkande särbehandling

Vi har alla ansvar att skapa en trygg, inkluderande arbetsplats. Vad kan du göra om någon blir utsatt, och vad har arbetsgivaren för ansvar?

Trakasserier kan yttra sig på olika sätt och vara av såväl fysisk, verbal som icke-verbal karaktär. En typ av trakasserier är sexuella trakasserier, läs mer om sexuella trakasserier här.

Signaler och tecken på kränkande särbehandling:

 • Samarbetssvårigheter.
 • Personkonflikter.
 • Sökande efter syndabockar.
 • Arbetsklimat som präglas av tryckt stämning.
 • En jargong eller skämt som alla inte är bekväma med.
 • Hög sjukfrånvaro.

Källa: Arbetsmiljöverket

Exempel på att du kan vara utsatt för kränkande särbehandling:

 • Kollega/kollegor som inte hälsar på dig.
 • Du undanhålls information.
 • Någon/några medvetet försvårar ditt arbete.
 • Du kontrolleras mer än kollegorna.
 • Det blir tyst i fikarummet när du kommer in.
 • Du bjuds inte in till sociala aktiviteter.

Källa: Arbetsmiljöverket

Är du utsatt?

 • Om det känns möjligt – säg ifrån direkt när kränkningen inträffar.
 • Skriv ner allt det inträffade så som ord, handlingar, datum, klockslag, vittnen med mera. Försök att göra detta så detaljrikt som möjligt.
 • Berätta så tidigt som möjligt för din chef om vad som har hänt och kräv att han eller hon vidtar åtgärder.
 • Ta kontakt med Försvarsförbundets förtroendevalda eller ett skyddsombud på din arbetsplats. Ditt fackliga ombud kan föra din talan mot med arbetsgivaren och kräva åtgärder, om du inte vill eller kan det själv. Är du inte är bekväm med att prata med någon på din arbetsplats är du alltid välkommen att kontakta förbundskansliet direkt.

Misstänker du att din kollega är utsatt?

 • Berätta om dina misstankar för en chef.
 • Prata också gärna med arbetsplatsens skyddsombud och ditt fackliga ombud. Dessa kan i sin tur ställa krav på att arbetsgivaren tar sitt ansvar enligt lagar och förordningar.

Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga och hantera kränkande behandling, mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. För att förebygga detta bör man diskutera värdegrunder och vad som är ett acceptabelt beteende. Föreslå att ni till exempel har det som en punkt på dagordningen på era arbetsplatsmöten (APT).

När arbetsgivaren får kännedom om kränkande behandling ska han eller hon skyndsamt hantera ärendet enligt ”Arbetsmiljöverkets föreskrift "Kränkande särbehandling i arbetslivet" (PDF) samt de rutiner som ska finnas på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska ha en tydlig plan för hanteringen och bör börja med enskilda samtal, alltså vänta med att samla hela arbetsgruppen. Ofta kan det vara lämpligt att söka kvalificerad experthjälp från till exempel företagshälsovården för förslag på en hanteringsprocess. Ibland kan det som ett sista steg vara nödvändigt att erbjuda omplacering för den som trakasserier för att på så sätt lösa situationen.

Det säger lagen

Diskrimineringslagen förbjuder trakasserier på arbetsplatsen som hör samman med diskrimineringsgrunderna, det vill säga att den kränkande handlingen riktas till dig på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vid sådan diskriminering är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring trakasserierna och vidta åtgärder.

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska förebygga både psykisk och fysisk ohälsa. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga och hantera kränkande behandling, mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har arbetsgivaren ansvaret för att kränkande särbehandling förebyggs.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".