Arbetsplatsträff (APT)

APT, kort för arbetsplatsträff, ger dig som anställd möjlighet att påverka på arbetsplatsen. Här träffas du, dina kollegor och chef för att diskutera frågor som är aktuella på er arbetsplats, och förhoppningsvis kunna komma fram till lösningar på eventuella problem eller utmaningar.

APT_thinkstock.

Foto: Thinkstock

Påverka på din arbetsplats

På arbetsplatsträffar, så kallade APT, träffas medarbetarna och chef för att diskutera frågor som rör arbetet. Träffarna möjliggör anställda att vara delaktiga och ha inflytande över jobb och arbetssituation.

Det som tas upp på ATP kan handla om till exempel trivsel, den fysiska arbetsmiljön, organisationsfrågor med mera. Gruppen kommer fram till förslag på hur eventuella problem kan lösas, eller förändringar genomföras. Ibland kan beslut tas direkt i gruppen – ibland får förslagen tas vidare till samverksamgruppen där arbetsgivaren diskuterar tillsammans med fack och ibland arbetsplatsens skyddsombud.

APT är ett bra sätt för arbetsgruppen att stärka sin gemenskap och känna att ni är ett ”vi” – något som i förlängningen kan göra att ni presterar bättre i gruppen. Riktigt använt minskar det även oro och rykten eftersom det ger en möjlighet att tillsammans komma fram till hur ni ska lösa era uppgifter.

Planera och förbered

 • APT ska genomföras minst en gång i månaden, gärna varannan vecka, för att det ska hinnas med och bli meningsfullt.
 • Ha gärna en stående avsatt tid, då blir det en rutin och lätt att komma ihåg.
 • Samla upp så mycket som möjligt innan mötet. Till exempel kan ni skicka ut en inbjudan ett tag innan och fråga deltagarna om de har något som de vill ta upp på kommande APT.
 • Håll mötena effektiva, de ska helst inte hålla på längre än en timme. Är de längre än så kan det bli svårt att hinna med dem, då många har hög arbetsbelastning. Det kan också vara bra att ha denna tid som gräns för att få mötena effektiva.
 • Sätt upp en innehållsplanering så ni har något att gå efter vid träffen och så blir inget bortglömt. Ett tips är att ibland använda er av olika teman på träffarna – till exempel den psykosociala arbetsmiljön.

Ni anställda styr mötet

 • Alla i arbetslaget samt chefen ska medverka vid APT.
 • Ni cirkulerar ordförandeskapet och chefen är endast med som deltagare och möjlig beslutsfattare, helst efter samverkan med er i gruppen.
 • Var uppmärksamma på att APT:n behåller rätt form och inte blir ett informationsmöte där chefen styr och informerar er enligt hans eller hennes agenda.
 • Det som tas upp ska beröra alla i gruppen, så dela gärna upp arbetsplatsens anställda i mindre kretsar efter anställda inom samma arbetsområde eller enhet.
 • Slå gärna ihop flera APT-grupper någon gång per år för att på så sätt få insyn i varandras verksamhet och prata om gemensamma punkter där ni alla berörs och behöver komma fram till gemensamma lösningar.
 • Alla ska komma till tals. Använd er till exempel av en stående punkt där ni går ”laget runt” - så att alla ska få chansen att göra sin röst hörd. Detta kan vara till hjälp för dem som helst inte pratar.

Beslut – vem bestämmer?

Ofta kan gruppen själva ta beslut i frågor då chefen sitter i APT:n. Vid större förändringar ska alltid gruppens förslag tas vidare till samverkansgruppen (ASU) där arbetsgivaren, fack och ibland skyddsombud deltar. Här tas sedan beslut.

Följ upp

Använd er gärna av en åtgärdslista för problem som ska åtgärdas, för att kunna bocka av att arbetet är påbörjat men också avslutat. Då får ni koll på hur ni ligger till och inget riskeras falla mellan stolarna.

Sammanfattning

 • Ha APT minst en gång i månaden, gärna varannan vecka.
 • Boka en stående, återkommande dag och tid för APT. Se till att träffarna inte varar längre än en timme.
 • Alla i arbetslaget samt chef ska vara med vid APT.
 • Skicka ut inbjudan ett tag innan och be om återkoppling om innehåll till träffen.
 • Använd er av en åtgärdslista för uppföljning – på så vis faller inget mellan stolarna.
 • Var uppmärksamma att APT inte förvandlas till ett informationsmöte.
 • Det som tas upp på APT ska vara aktuellt för deltagarna – ha inte för vida kretsar.
 • Att arbetsplatsen ska genomföra arbetsplatsträffar står det i Avtal om samverkan som är ett, av statliga arbetsgivare och berörda fackliga organisationer, gemensamt framtaget kollektivavtal.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".