Så behandlar vi dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss i Försvarsförbundet. Vi vill därför informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler för hur organisationer ska behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Medlemskap i fackförening definieras i lagen som känslig personuppgift. Det ställer extra höga krav på oss som fackförbund att hantera dina medlemsuppgifter på ett korrekt sätt.

Försvarsförbundet säkerställer att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen av dessa sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Försvarsförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Personuppgifter som vi behandlar

Exempel på kategorier av uppgifter som Försvarsförbundet behandlar:

  • Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress.
  • Arbetsgivare, arbetsplats, anställning och lön.
  • Förtroendeuppdrag och föreningstillhörighet.
  • Genomförda kurser ordnade av Försvarsförbundet.
  • Uppgifter om din medlemsavgift.
  • Uppgifter i medlemsärende.

Försvarsförbundet är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt.

För att kunna ge dig som medlem bra service är det viktigt att du uppdaterar dina uppgifter på Mina Sidor som du loggar in till via Bank ID. Logga in på Mina Sidor här.

Hur vi använder dina personuppgifter

Försvarsförbundet använder dina personuppgifter för att kunna tillvarata dina intressen rörande lön- och anställningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som Försvarsförbundet enligt våra stadgar har mot dig som medlem.

Dina uppgifter används även för att kunna ge råd och information till dig som medlem.

Överföring av uppgifter till andra parter

För att kunna fullgöra vårt uppdrag så kan Försvarsförbundet överföra dina personuppgifter till andra som vi samarbetar med. Vi har då avtal som reglerar ansvaret för den hantering av personuppgifter som sker inom samarbetet.

Exempel på parter som Försvarsförbundet kan överföra uppgifter till:

  • Försvarsförbundet lämnar uppgifter till försäkringsbolaget Folksam. Ändamålet är administration av Försvarsförbundets medlemsförsäkringar.
  • Försvarsförbundet utbyter även uppgifter med vissa arbetsgivare. Ändamålet är att tillvarata dina intressen enligt Försvarsförbundets stadgar, som till exempel inför löneförhandling.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Försvarsförbundet rensar uppgifter om dig löpande. Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till och vad som står i våra stadgar.

Det kan även finnas lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid exempelvis den allmänna preskriptionstiden (10 år). Personuppgifterna gallras och raderas enligt bestämda rutiner.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter Försvarsförbundet behandlar om dig. Du kan få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat format, så kallat dataportabilitet.

Du har även rätt att begära ett registerutdrag. Vidare har du rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begränsning av behandling och att invända mot behandling som rör dig. Begäran av registerutdrag görs skriftligen och underskriven och skickas till Försvarsförbundets kansli: Försvarsförbundet, Box 5328, 102 47 Stockholm.

Om du har några frågor eller synpunkter kring behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till Försvarsförbundets kansli: info(at)forsvarsforbundet.se eller 08-402 40 00.

Du kan också vända dig till Försvarsförbundets dataskyddsombud: dataskyddsombud(at)forsvarsforbundet.se.

Om du har klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig

Försvarsförbundet
Box 5328
102 47 Stockholm
E-post: info(at)forsvarsforbundet.se
Telefon: 08-402 40 00
Org.nummer: 802001-1493

Dataskyddsombud

Alf Emmerdahl
E-post: dataskyddsombud(at)forsvarsforbundet.se