Alla har rätt till en bra arbetsmiljö

Arbetsmiljö 1.

Med ökade belastningar på försvarsanställda, omorganisationer och växande myndigheter ställs allt högre krav på en god arbetsmiljö. Men vad innebär egentligen en god arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är allt som händer på din arbetsplats och innefattar såväl den fysiska arbetsmiljön som den organisatoriska och sociala. Arbetsmiljöarbetet syftar till att du och dina kollegor inte skadas på arbetet och att alla ska känna sig trygga och välkomna varje dag.

Ansvaret för din arbetsmiljö ligger på din arbetsgivare som ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med arbetstagarna och göra allt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Men även du som arbetstagare har ett ansvar för arbetsmiljön och ska enligt Arbetsmiljölagen följa givna föreskrifter, använda skyddsanordningar och anmäla brister som innebär fara för liv och hälsa till chefen.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Alla arbetsgivare – oavsett antal anställda – måste enligt lagen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Genom ett systematiskt arbetssätt blir det lättare att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetet, eftersom nya risker upptäcks regelbundet istället för att uppmärksammas först när något redan har inträffat. I arbetssättet ingår att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på arbetsplatsen:

Undersöka
Arbetsmiljön ska regelbundet undersökas utifrån de risker som finns. De vanligaste sätten är genom skyddsronder, medarbetarenkäter och dialog på arbetsplatsträffar.

Riskbedöma
Utifrån utredningar och undersökningar ska riskerna bedömas och allvarlighetsgrad bestämmas. Riskbedömning ska ske regelbundet men även vid akuta situationer och inför förändringar.

Åtgärda
Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Risker som både har hög sannolikhet för att inträffa och kan leda till svåra följder bör prioriteras. 

Följa upp
När en risk har åtgärdats behöver den följas upp för att säkerställa att den har minskat eller har försvunnit helt och att det inte även uppkommit nya risker i dess ställe. Om det är något som inte har fungerat bra, ska man förbättra det.

Enligt föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska alla arbetsgivare årligen följa upp arbetsmiljöarbetet för att se om det fungerar och vad som kan förbättras. Uppföljningen bör göras i samverkan med skyddsombud medan på större företag är skyddskommittén ofta involverad. 

Skyddsombudens roll

Den person du ska vända dig till med frågor som berör din arbetsmiljö är skyddsombudet. Skyddsombudet arbetar tillsammans med arbetsgivaren för en bra arbetsmiljö för dig och alla dina kollegor på arbetsplatsen. Skyddsombudet utses av facket men företräder alla som arbetar på arbetsplatsen oavsett yrke, facklig tillhörighet eller arbetsgivare. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett eller flera skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda.

Det ska även finnas en skyddskommitté på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare. Skyddskommittén bör bestå av representanter både från arbetsgivaren och från arbetstagaren. Arbetsgivaren är ansvarig för att alla anställda får viss grundläg­gande utbildning i arbetsmiljöfrågor/ skyddsfrågor och att skyddsombud, skyddkommittéledamöter och ledamöter i samverkansgrupper med ar­betsmiljöansvar får utbildning för sitt uppdrag.

Arbetsmiljölagen
Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förebygga både fysisk och psykosocial ohälsa på arbetsplatsen. Arbetsmiljön ska systematiskt kartläggas, förbättras och utvärderas. Lagen säger också att arbetsgivare och skyddsombud ska samverka och beskriver skyddsombudens befogenheter.

Arbetsmiljöförordningen
Arbetsmiljölagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen som bland annat innehåller bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer, skyldigheter att spara vissa dokument med mera.

Senast uppdaterad

2023-11-10