Diskriminering

Ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad på sin arbetsplats. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering utifrån bland annat kön, religion, funktionsnedsättning eller ålder.

Diskrimineringslagen skyddar dig

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och trakasserier som grundar sig på:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder 

Förbudet gäller när det kommer till löner, anställningsförhållanden samt andra anställningsvillkor. Diskrimineringslagen ska både motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter för alla.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har alltid skyldighet att utreda och vidta åtgärder om en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för någon form av trakasserier.

En arbetsgivare får inte diskriminera

 • dig som arbetstagare
 • dig som arbetssökande
 • dig som söker eller gör praktik
 • dig som är inhyrd eller inlånad

Som föräldraledig är du skyddad av föräldraledighetslagen när det kommer till missgynnande av lön.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".