Arbetstid

Vad gäller för arbetstid - som övertid, veckoarbetstid och vila, förtroendearbetstid, flextid samt beredskap och jour.

Arbetstid2.

Foto: Thinkstockphoto

Veckoarbetstid

Enligt arbetstidslagen är den högsta arbetstiden 40 timmar per vecka, men avtal finns om kortare arbetstider än så. EU:s krav reglerar veckoarbetstiden och styr över kollektivavtalen. Den totala arbetstiden inklusive jourtid, övertid, semesterledighet och sjukledighet får enligt EU:s minimikrav under en fyramånadersperiod inte överstiga 48 timmar per vecka. Undantag finns dock i Försvarsmaktens kollektivavtal.

Vila

Dygnsvilan är minst 11 timmars sammanhållen ledighet per 24-timmarsperiod. 24-timmarsperioden kan börja räknas vilken tid som helst på dygnet, så länge det är samma klockslag hela schemaperioden och kan förläggas när som helst under dygnet.

Veckovila innebär att du ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet per sjudagarsperiod.

Förtroendearbetstid och flextid

Förtroendearbetstid innebär att du som arbetstagare har ansvar för huvuddelen av din arbetstid och själv avgör vad arbetsuppgifterna kräver och när de ska utföras. Förtroendearbetstid kallades tidigare oreglerad arbetstid.

Flextid innebär att du kan flytta start- och sluttider på arbetsdagen under en viss uttalad tid. Du kan däremot inte kontinuerligt lägga om arbetsdagarna så att du skapar dig nya arbetstider, det kan din chef stoppa och i värsta fall kan du förlora din rätt att flexa.

Flex ska aldrig användas då du blivit beordnad att arbeta utanför ordinarie arbetstimmar. Exempelvis vid internat. Vid sådana tillfällen ska du erhålla övertidsersättning eller restidsersättning.

Minska din arbetstid

Som småbarnsförälder har du rätt att arbeta deltid, så kallad förkortad arbetstid, med upp till 25 procent av en heltid. Det gäller till ditt barn är 8 år eller har avslutat sitt första skolår.

När ditt barn har fyllt 8 år har du som statligt anställd dessutom möjlighet att ansöka om att arbeta deltid till och med utgången av det skolår då ditt barn fyller 12 år. Din arbetsgivare beslutar om ledigheten beviljas eller inte. Båda ledigheterna medför att din lön reduceras i motsvarande mån.

Övertid

Arbetstidslagen säger att du inte kan jobba mer än 50 timmar övertid under en månad och sammanlagt inte mer än 200 timmar under ett år. Vill din arbetsgivare att du ska arbeta mer övertid än så kan hen få tillåtelse till det, antingen genom en överenskommelse med facket eller att från Arbetsmiljöverket få dispens från reglerna.

Obekväm arbetstid

Om arbetet kräver, kan du få arbeta kvällar, nätter och helger. Så kallad obekväm arbetstid. Kollektivavtalet styr ersättningen.

Beredskap och jour

Är du anställd där verksamheten är beroende av personal som är tillgänglig även utöver ordinarie arbetstid? Arbetsgivaren kan då begära att du ska ha beredskap eller jour.

Läs mer om beredskap och jour

FM-dygn (gäller endast Försvarsmakten)

När Försvarsmaktens anser att verksamheten inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt genom normal tidsplanering kan du som anställd beordras att jobba under FM-dygn.

Läs mer om FM-dygn

Informationen på denna sidan är generell och varje situation är unik. Behöver du råd och hjälp kontakta dina förtroendevalda i din förening eller på din arbetsplats - så hjälper de dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du på "mitt medlemskap".