Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot förtroendemannalagen

 

2022-02-01

Försvarsförbundet påkallade den 19 oktober en tvist mot Försvarsmakten. Detta då en av Försvarsförbundets förtroendevalda när han sökt nya befattningar fått besked om att han i sådana fall måste avsäga sig sitt förtroendeuppdrag. Något som förbundet anser bryter mot förtroendemannalagen (FML).

Tvisten avlutades i enighet den 1 februari.

Samma rekryterande chef har vid två olika tillfällen framfört samma budskap: "Du blir inte aktuell för befattningen om du inte slutar som förtroendevald." Detta trots att chefen redan vid första tillfället blev korrigerad av chefen vid organisationsenheten (C OrgE).

- Förfarandet strider mot både god sed på arbetsmarknaden och Försvarsmaktens praxis. Det är beklagligt att någon som valt att ta på sig extra ansvar behandlas på det här sättet, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

Tvisten avlutades i enighet den 1 februari. Parterna enades om att hålla en gemensam utbildning i samverkans- och arbetstidsavtalet för chefer och förtroendevalda på FÖMUS för att stärka deras partsgemensamma arbete.