2023-12-05 Tvist mot Försvarsmakten gällande otillåten disciplinpåföljd

2023-12-05

Försvarsförbundet påkallade den 5 december 2023 en tvist mot Försvarsmakten gällande otillåten disciplinpåföljd av medarbetare. Tvisten avslutades den 13 juni 2024 i enighet efter arbetsgivaren erbjudit ett skadestånd för tvistens lösande.

Avstängning och händelser som föranledde denna gör att medarbetaren känner sig kränkt och illa behandlad av arbetsgivaren. Arbetsgivaren har dessutom inte utrett medarbetarens arbetssituation varken före eller under avstängning och gör sig således skyldig till brott mot AFS 2015:4.

Förbundet yrkar på skadestånd samt att arbetsgivaren följer åligganden i enlighet med AFS 2015:4.

- Vi anser att arbetsgivaren åsidosatt sina skyldigheter gentemot vår medlem och brutit i sitt agerande rent generellt, säger Robert Oidermaa, ombudsman.