FMV:s lönekartläggningar är bristfälliga konstaterar DO

Enligt lag ska arbetsgivare varje år kartlägga löneskillnader för att kunna upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan könen. Efter en granskning av bl.a. FMV (Försvarets matrielverk) konstaterar Diskrimineringsombudsmannen nu att tydliga brister finns hos arbetsgivaren.

I granskningen som omfattar lönekartläggningen hos 10 myndigheter såg DO tydliga brister hos tre av myndigheterna bl.a. FMV. DO kommer därför under hösten följa upp myndigheternas arbete och kontrollera att de rättar sig efter lagen. FMV:s brister visade sig främst inom följande områden:

Felaktiga gruppindelningar
För att kunna göra en bedömning av löneskillnader mellan män och kvinnor ska de anställda delas in i grupper. De som utför samma eller nästan samma arbete ska tillhöra samma grupp. Här har bland annat har DO ifrågasatt om indelningen i grupperna är för grov. Dessutom saknas närmare uppgifter kring arbetsinnehåll för personerna vilket gör det svårt att avgöra om gruppindelningarna stämmer.

Saknas skäl för löneskillnader
För ett antal grupper inom lika arbete har FMV kommit fram till att det inte finns en strukturell obalans utan att undersöka personernas löneskillnader närmare. Här betonar DO att det inte räcker med ett antal tänkbara förklaringar till löneskillnaderna.

Saknas adekvat underlag på hänvisningarna till marknadsläget
I sin analys och jämförelse mellan olika grupper förklarar FMV vid flertalet tillfällen att löneskillnader sätts utifrån marknadsaspekter och genomsnittslöner i Stockholm. Enligt Diskrimineringslagen ska orsaker till eventuella löneskillnader analyseras. Det ska kunna förklaras om det finns ett direkt/indirekt samband mellan lönesättning och kön.

DO:s uppföljning av FMV:s kartläggningsarbete startar i september då man kommer begära in FMV:s senast fullständiga lönekartläggning, för 2022 eller 2023.