Starta eget vid sidan av anställningen

Jag vill starta egen firma vid sidan av min anställning. Får jag det?

SVAR: Vilka bisysslor som är okej att ha, det vill säga som är förenliga med din anställning, regleras i lagen om offentlig anställning, LOA. Lagen säger att du som arbetstagare i staten inte får ha anställning, uppdrag eller verksamhet som kan rubba förtroendet för din eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet, eller som kan skada myndighetens anseende. Förutom det är det också viktigt att din verksamhet inte får påverka din möjlighet att sköta ditt ordinarie arbete. Anmäl alltid bisysslan i förväg till din arbetsgivare.