Nytt RO-avtal underskrivet

Från 1 januari 2020 finns ett nytt avtal om anställningsvillkor för reservofficerare (RO-avtalet). Avtalet gäller för samtliga reservofficerare, oavsett vilken myndighet man arbetar vid.

Publicerad 2020-01-17

Viktiga punkter i det nya avtalet

Tjänstgöring som RO1 och RO2 är i normalfallet premiegrundande.

En i vissa avseenden förenklad systematik kommer att gälla för lönebildningen:

- Arbetsgivaren kommer årligen att räkna upp den lön reservofficeren erhåller för tjänstgöring inom ramen för RO1. Denna uppräkning är kopplad till den årliga RALS-processen.

- När reservofficeren anställs för RO2 eller RO3-tjänstgöring skall lön bestämmas utifrån den befattning som reservofficeren skall tjänstgöra i.

Tjänstgöring som reservofficer indelas i

  • Tjänstgöring inom ramen för tillsvidareanställningen, vilken benämns RO1.
  • Tjänstgöringarna inom ramen för en tillkommande, tidsbegränsad anställning, vilka benämns RO2 eller RO3.

Avtalet gäller från 1 januari. En utvärdering av avtalet kommer att utföras inom två år.