Två nya avtal för högre chefer i Försvarsmakten klara

Den 1 januari 2021 började två nya chefsavtal gälla i Försvarsmakten. Detta efter att arbetstagarorganisationerna i våras sade upp chefsavtalet. Förhandlingar kring en ny struktur har pågått under våren och hösten och har lett fram till två nya avtal för OF5/CF5 eller högre.

De två nya avtalen:

Ett avtal som fastställer en ny FM Chefskrets

Kretsen består i korthet av OF6/CF6 eller högre. För denna krets kommer liksom tidigare det statliga chefsavtalet att tillämpas.

Ett avtal för ”Särskilda befattningshavare”

Detta avtal, som är en helt ny konstruktion, tillämpas i korthet för OF5/CF5 samt C OrgE och heltidstjänstgörande försvarsattachéer även om dessa inte är OF5/CF5.

Avtalet innebär följande anställningsvillkor:

  • Individer som omfattas av detta avtal ingår nu i gruppen ”Särskilda befattningshavare” istället för i ”FM Chefskrets”.
  • Förtroendearbetstid tillämpas, vilket innebär att någon arbetstidsberoende ersättning för till exempel jour/beredskap inte betalas.
  • Integrerat deltagande i verksamhet där arbetstidsplanerad personal har FM-dygn, ersätts med FM-dygnsersättning.
  • Samtliga Särskilda befattningshavare erhåller ett tillägg om 2 050 kr/mån.
  • C OrgE, tillsammans med ett mindre antal preciserade befattningar, erhåller därutöver ett befattningsrelaterat tillägg om 2 000 kr/mån.
  • Vid egen uppsägning från anställningen tillämpas Villkorsavtalets regler om uppsägningstid, vilket i normalfallet innebär en uppsägningstid om tre månader. Lönerevision framgår i avtal mellan parterna på Försvarsmaktsnivån.

De nya tillägg som vi nu enats om i avtalet för Särskilda befattningshavare kommer däremot av praktiska skäl inte att kunna börja betalas ut förrän senare under våren. Rätten till ersättningen enligt avtalet börjar däremot att gälla redan från och med den 1 januari. Man kommer även att justera de individuella placeringsbesluten så att dessa på ett korrekt sätt återger rätt avtalstillhörighet.

De nya avtalen undertecknades den 21 december och trädde ikraft redan den 1 januari i år, vilket gör att avtalen alltså redan nu gäller.