Den statliga trygghetsöverenskommelsen

Ett trygghetsavtal som kompletterar ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) för dig som jobbar statligt. Avtaket började gälla den 1 oktober 2022.

Sammanfattning:

Tryggare anställningar – skärpta regler för visstidsanställningar

Med de nya reglerna tas möjligheten att visstidsanställa personer för kortare perioder utan tydliga skäl bort och ersätts av en anställningsform som kallas statlig visstidsanställning. Den statliga visstidsanställningen får endast användas om myndigheten fått särskilda medel för en tillfällig insats och om arbetsuppgifterna ligger utanför arbetsgivarens ordinarie verksamhet. I praktiken kommer detta leda till färre visstidsanställda och fler tillsvidareanställningar inom staten, vilket är något vi har arbetat för länge.

Med den nya lagen om anställningsskydd (LAS) tas allmän visstidsanställning (ALVA) bort och ersätts med en ny anställningsform som heter särskild visstid. En särskild visstid övergår till en tillsvidareanställning efter ett år i stället för efter två år som gäller idag för allmän visstid.

Begränsade möjligheter till undantag i turordningsreglerna

Turordning betyder att uppsägningar av medarbetare ska enligt lagen om anställningsskydd göras i turordning enligt principen ”sist in – först ut”, alltså att den med kortast anställningstid sägs upp i första hand.

Tidigare gällde att arbetsgivare med högst tio anställda kunde göra två undantag från turordningen vid arbetsbrist, det vill säga undanta personer som arbetsgivaren anser är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Den nya huvudregeln i lag är att samtliga arbetsgivare i stället ska kunna undanta tre personer från turordningen. I vårt avtal lyckades vi stoppa detta så kallade treundantaget på myndigheter med färre än 50 anställda. Dessutom får arbetsgivaren endast använda undantaget max två gånger per år, i stället för det i lagen fastställda fyra gånger per år, på mindre myndigheter.

Kompetensutveckling likt privat sektor och förbättrat omställningsavtal

För förbunden har det varit väldigt viktigt att avtalet ska ge samma möjligheter till omställningsstöd och kompetensutveckling för de anställda inom staten som det fördelaktiga avtal som slutits mellan parterna på den privata sidan. Med detta avtal kommer nu också statligt anställda få förutsättningar till kompetensutveckling mitt i livet med finansierade studier i upp till ett års tid. Ett nytt omställningsstudiestöd införs, som ger möjlighet att studera i max 44 veckor vid heltidsarbete.

Även omställningsavtalet för anställda i staten har förbättrats vid förhandlingarna. Vi har permanent sett till att sjuka kan komma in i avtalet, efterskyddet är förbättrat samt ökat stöd efter två års visstidsanställning.