Avtalsrörelsen skjuts upp

Parterna på det statliga avtalsområdet har enats om att skjuta upp avtalsrörelsen i två månader, vilket innebär att man förlänger det aktuella RALS-avtalet till 30 november 2020. Detta är en anpassning till rådande omvärldsläge och industrins avtalsrörelse, som sätter det så kallade ”märket”.

Publicerad 2020-05-12

Att man skjuter upp – prolongerar - avtalsrörelsen innebär att lönerna inom den statliga sektorn kommer att fortsätta att förhålla sig till ”märket” för löneutvecklingen. Detta då inga nya avtal kommer tecknas förrän det finns ett nytt avtal inom industrin.

Parterna är också överens om att lönerevision för inkomståret 2020 kommer att ske i enlighet med gällande kollektivavtal, trots att förhandlingarna blir senarelagda. Revisionstidpunkten är fortfarande 1 oktober 2020, även om det kommer innebära en retroaktiv lönerevision. Senast den 22 september kommer fack och arbetsgivare att växla yrkanden.

- Det är positivt att parterna kommit fram till ett gemensamt beslut om prolongering, med anledning av aktuellt omvärlds- och avtalsläge, säger Eva Rundlöf, kanslichef/1:e ombudsman på Försvarsförbundet.

Överenskommelsen har tecknats mellan OFR/S,P,O och Arbetsgivarverket.

Om OFR/S, P, O

OFR/S, P, O är den största förhandlingsorganisation för statligt anställda och företräder tillsammans 100 000 medlemmar. Förbunden som ingår är Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Tull Kust, Vårdförbundet, Lärarförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna och Reservofficersförbundet.