LO, TCO och Saco: Vi är starkt bekymrade över inriktningen på biståndspolitiken

LO, TCO och Saco ger ett gemensamt uttalande där man är starkt oroade över den inriktning på biståndspolitiken som regeringen presenterade före jul. Tillsammans är de huvudmän för den fackliga biståndsorganisationen Union to Union.

Så här ser uttalandet ut:

"I stora delar av världen är demokratin på tillbakagång. Fackliga och andra mänskliga rättigheter kränks. Fackliga företrädare förföljs, fängslas och avrättas. Samtidigt ökar fattigdomen för första gången på 20 år och klyftorna i världen riskerar att öka till följd av klimatförändringarna. Enligt FN är 307 miljoner människor nu i akut behov av humanitärt  bistånd. Antalet flyktingar överstiger 100 miljoner.

Internationellt utvecklingsbistånd är därför viktigare än på länge. Det gäller inte minst de viktiga biståndsinsatser som görs av det svenska civilsamhället. Union to Union bedriver ett väletablerat och dokumenterat framgångsrikt fackligt utvecklingsarbete världen över. Att stödja  utvecklingen av fria och oberoende fackliga organisationer är en viktig del i demokratiutvecklingen. Rätten att organisera sig, uttrycka sina åsikter och förbättra arbetsvillkoren är grunden i alla demokratier men också en viktig förutsättning för demokratisk utveckling, minskad fattigdom och en långsiktigt hållbar ekonomi. Fackligt utvecklingsarbete handlar också om att lärare, läkare, jurister, journalister med flera yrkesgrupper ska kunna verka i sina yrken utan repressalier.

Sverige sänker nu sina ambitioner. Enprocentsmålet slopas och stödet till FNs arbete minskar liksom stödet till forskning om utvecklingsfrågor. I det regleringsbrev till Sida som presenterades i  december minskas också anslagen till civilsamhällets
biståndsarbete, inte minst genom den dramatiska nedskärningen
av de pengar som civilsamhällesorganisationer kan söka för informations- och kommunikationsverksamhet. En verksamhet som bidragit till delaktighet och spridit kunskap men också möjliggjort  granskning och därmed förbättringar av viktiga biståndsinsatser.

Sverige sänker nu sina ambitioner. Enprocentsmålet slopas och stödet till FNs arbete minskar liksom stödet till forskning om  utvecklingsfrågor. I det regleringsbrev till Sida som presenterades i december minskas också anslagen till civilsamhällets biståndsarbete, inte minst genom den dramatiska nedskärningen av de pengar som civilsamhällesorganisationer kan söka för informations- och kommunikationsverksamhet. En verksamhet som bidragit till  delaktighet och spridit kunskap men också möjliggjort granskning och därmed förbättringar av viktiga biståndsinsatser."

TCO

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 12 fackförbund med över 1,2 miljoner medlemmar. I TCO är Försvarsförbundet ett av medlemsförbunden.