Förbättringar i tjänstepensionsavtalet PA16 Avd 2

Från och med den 1 januari 2024 förbättras villkoren i tjänstepensionsavtalet för det statliga avtalsområdet, PA 16. Ändringarna berör dem som tillhör Avdelning 2 (dvs födda 1987 eller tidigare) och innebär bl.a. att flexpension införs och att intjänandeåldern höjs till 69 år.

Totalt berörs cirka 75 procent av alla statsanställda. De övriga som tillhör Avdelning 1 (födda 1988 eller senare) har de nya och bättre villkoren sedan tidigare.

De två viktigaste förbättringarna:
•  Pensionsavsättningen som andel av månadslönen höjs med 1,5 % på hela lönen (0,5 % för de som är födda 1965 eller tidigare) genom att en ny ålderspension flex införs. Den totala pensionspremien blir därmed 6 % av månadsinkomsten för de flesta som omfattas av Avdelning 2. För de som är födda 1965 eller tidigare blir den totala premien 5 %.

•  Den övre åldersgränsen för när tjänstepension kan tjänas in, som idag är 65 år för de flesta i staten, höjs till 69 år för alla som omfattas av Avdelning 2.

Mer information hittar du här:

OFR nyhet
OFR faktablad