Revisor

Du granskar föreningens räkenskaper samt ser till att att föreningens verksamhet följer förbundets stadgar och verksamhetsinriktning.

Som revisor...

  • granskar du föreningens räkenskaper för det gångna året samt att föreningen följer förbundets stadgar.
  • granskar du föreningsstyrelsens arbete under det gångna året (exempelvis att styrelsen har följt årsmötesbeslut och andra tagna beslut, att det finns dokumenterade beslut på gjorda inköp. Att det finns protokoll, kvitton, kontrollera handkassan, arkivering med mera).
  • lämnar du en revisionsberättelse till föreningens årsmöte.
  • föreslår du årsmötet att bevilja eller inte bevilja föreningsstyrelsen ansvarsfrihet utifrån den bedömning du gjort om föreningsstyrelsen handlat i enighet med stadgarna, föreningsrätten, medlemmarnas intressen och det gångna årets verksamhet.

Om uppdraget

  • Inget styrelseuppdrag (du ska inte vara med i styrelsen!)
  • Du väljs av föreningens årsmöte (det vill säga medlemmarna).
  • Föreningens årsmöte utser två revisorer och minst en suppleant.
  • Mandattiden är 1-2 år.

Utbildning och förutsättningar