Pensionsavtal PA 16

Pensionsavtal PA 16 avd. 1

PA 16 avdelning 1 omfattar alla statligt anställda. Nyheterna i avtalet gäller dig som är född 1988 eller senare.

Vilka omfattas?

PA 16 gäller från årsskiftet 2015/2016 och omfattar alla statligt anställda. Nyheterna i avtalet gäller däremot endast dem som är födda 1988 och senare. De som är födda 1987 och tidigare lyfts in i det nya pensionsavtalet men de omfattas av samma regler som tidigare.

Avtalet i korthet

 • Nyheterna i pensionsavtalet gäller för anställda födda 1988 eller senare.
 • För de födda 1988 eller senare är den nya pensionsåldern 67 år.
 • För anställda födda före 1988 fortsätter villkoren i PA 16 avd. 2 att gälla, men PA 16 avd. 3 har inarbetats i PA 16 som en egen avdelning.
 • En nyhet är en extra insättning på 1,5 procent av lönen som kan användass för att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet.
 • Totalt ger det nya avtalet premier på 6 procent på löner upp till cirka
  37 000 kronor och 31,5 procent på den delen av lönen över ca 37 000 kronor (den delen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp per år).
 • I det gamla avtalet börjar anställda tjäna in tjänstepension vid 23 års ålder. Den gränsen är borttagen i det nya avtalet.

 

Pensionsavtal PA 16 avd. 2

Statlig pension, PA 16 avdelning 2, kallades tidigare PA 03. Avtalet omfattar dig som är statligt anställd och född 1943 eller senare.

Vilka omfattas?

PA 16 avd. 2 gäller för alla statligt anställda födda 1943 eller senare. För officerare och flygledare gäller avtalet för alla födda 1948 eller senare. Anställda under 18 år eller de som har uppnått pensionsåldern enligt PA 16 avd. 2 omfattas inte av avtalet.

Pensionsålder

Pensionsåldern är 65 år för alla anställda förutom officerare som har 61 år och flygledare som har 60 år.

Pensionsavtalet PA 16 avd. 2 består av:

 • Avgiftsbestämd ålderspension
 • Efterlevandepension
 • Förmånsbestämd ålderspension
 • Sjukpension

Avgiftsbestämd ålderspension

Den avgiftsbestämda ålderspensionen består av individuell ålderspension och kompletterande ålderspension. Från och med 23 års ålder och fram till pensionsåldern betalar arbetsgivaren in pensionsavgifter varje månad, totalt betalas 4,5 procent av lönen. Av dem utgör den individuella ålderspensionen 2,5 procent och den kompletterande ålderspensionen 2,0 procent.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen kan tidigast börja tas ut från 61 års ålder genom ett s.k. förtida uttag.

Individuell ålderspension

Den individuella ålderspension väljer alla anställda själva hur den ska förvaltas medan den kompletterande ålderspensionen placeras i Kåpan Pensioner. Om man inte gör något val så placeras den individuella ålderspension i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd i Kåpan Pensioner.

Förmånsbestämd ålderspension

Förmånsbestämd ålderspension innebär att man på förhand vet hur stor pensionen blir i förhållande till pensionsunderlaget. Pensionsunderlaget utgörs av den pensionsgrundande lönen de fem senaste åren före pensionssåret. Eftersom man inte får lagstadgad pension för lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp finns alltså denna kompletterande förmånsbestämda ålderspensionen i PA 16 avd. 2.

Förmånsbestämd ålderspension börjar du tjäna in från 28 års ålder. Beroende på när man är född varierar pensionens storlek mellan 60 och 65 procent av inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Alla anställda födda 1972 eller tidigare har också en viss förmånsbestämd ålderspension för lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp. Det är statlig anställningstid som räknas med tidigare anställningstid från andra sektorer och avtalsområden.

Det är möjligt att ta ut den förmånsbestämda ålderspension från 61 år genom ett s.k. förtida uttag.

Delpension

Utöver PA 16 avd. 2 finns ett avtal om delpension som ger alla statligt anställda möjlighet att ansöka hos arbetsgivaren om att få delpension från och med 61 års ålder. Om arbetsgivaren medger delpension kan arbetstiden minskas med som mest 50 procent. Ersättningen under tiden med delpension är 60 procent av arbetstidsminskningen. Delpensionen betalas ut fram till 65 års ålder.

Efterlevandepension

Alla som omfattas av PA 16 avd. 2 eller som uppbär ålders- eller sjukpension enligt PA 16 avd. 2 omfattas av ett efterlevandeskydd. Det innebär att om man avlider före 75 års ålder utges en efterlevandepension till den efterlevande make/maka/registrerad partner/sambo samt barn under 20 år.

Sjukpension

Du som får sjuk- eller aktivitetsersättning beviljad av Försäkringskassan får även sjukpension från PA 16 avd. 2. Storleken på sjukpensionen beror på lönens storlek.