Tvist mot Försvarsmakten gällande otillåten disciplinpåföljd

Försvarsförbundet påkallade den 5 december 2023 en tvist mot Försvarsmakten gällande otillåten disciplinpåföljd av medarbetare. Förbundet anser att Försvarsmakten har brustit mot LAS, lojalitets-principen samt god sed på arbetsmarknaden då medarbetaren utan sakliga skäl stängts av från arbetsplatsen.

Avstängning och händelser som föranledde denna gör att medarbetaren känner sig kränkt och illa behandlad av arbetsgivaren. Arbetsgivaren har dessutom inte utrett vår medlems arbetssituation varken före eller under avstängning och gör sig således skyldig till brott mot AFS 2015:4.

Förbundet yrkar på skadestånd samt att arbetsgivaren följer åligganden i enlighet med AFS 2015:4.

- Vi anser att arbetsgivaren åsidosatt sina skyldigheter gentemot vår medlem och brutit i sitt agerande rent generellt, säger Robert Oidermaa, ombudsman.