Hoppa till huvudinnehåll

Distansarbete

F lera av de myndigheter där våra medlemmar arbetar har tagit fram riktlinjer för sina medarbetare gällande distansarbete. Här sammanfattar och länkar vi till ett antal av dessa.

Myndigheternas riktlinjer gällande distansarbete

Här har vi sammanställt och länkat till följande myndigheters riktlinjer gällande distansarbete: Fortifikationsverket, Försvarets materialverk, Försvarshögskolan och Försvarsmakten. Vid eventuell ny information eller riktlinjer från ytterligare myndigheter kommer vi att lägga upp detta här.

Fortifikationsverket, FortV

Fortifikationsverket skriver i sina riktlinjer att de vill möjliggöra och bidra till en flexibilitet ifråga om var och hur medarbetarna utför sitt arbete. Att de ges möjlighet att lösa sina uppgifter på olika platser inom eller utanför kontorets lokaler underlättar för medarbetare och ger en bra arbetssituation samt kan bidra till effektivitet utifrån både verksamhetens och medarbetarens behov.

Fortifikationsverkets övergångsregler för distansarbete:

Informationen nedan är kortad, informationen i sin helhet hittar du i Fortifikationsverkets riktlinjer (Du behöver vara medlem hos oss och logga in med BankID för att komma åt materialet.)

 • Verksamhetens behov och krav styr.
 • Distansarbete är frivilligt och bygger på ett ömsesidigt förtroende och en överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare.
 • Distansarbete innebär att ordinarie arbete med en regelbundenhet, upp till två dagar per vecka, utförs någon annanstans än på kontoret.
 • Distansarbetsplatsen ska primärt vara förlagd till medarbetarens hem.
 • Distansarbete sker under samma villkor som arbetet på kontoret ifråga om avtal, regler och policys. Oavsett valet av arbetsställe ska medarbetaren vara tillgänglig för chefer, kollegor och övriga intressenter under ordinarie arbetstid.
 • Chefen och medarbetaren tecknar en skriftlig överenskommelse som sparas i ett för ändamålet givet Platinaärende.
 • Vid överenskommelse med fasta dagar kan chefen, med kort framförhållning, meddela avsteg från denna vid tillfälle som till exempel deltagande vid enhets möten eller liknande.
 • Fortifikationsverkets informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för användning av IT-utrustning gäller även vid distansarbete. 

Ladda ner Fortifikationsverkets riktlinjer

Här kan du ladda ner Fortverkets riktlinjer gällande distansarbete.
Du behöver vara medlem hos oss och logga in med BankID för att komma åt materialet. 

 

Försvarshögkolan, FHS

På Försvarshögskolan säger man att pandemin har inneburit utmaningar men också lett till nya flexibla arbetssätt, som kan vara gynnsamma både för verksamhet och medarbetare. Försvarshögskolan vill tillvarata de positiva erfarenheterna och arbetar därför fram riktlinjer för ett mer flexibelt arbetssätt. Dessa beräknas vara klara den 1 december. Fram till dess gäller övergångsregler, som i stort går ut på att vi genomför en successiv återgång till arbete på plats:

Försvarshögskolans övergångsregler för distansarbete:

 • Inriktningen är att merparten av arbetstiden ska förläggas till kontoret som är vad man kallar huvudarbetsplats.
 • Arbete utanför huvudarbetsplatsen ska vara möjligt om detta är förenligt med arbetsuppgifter och verksamhetens behov.
 • För arbete utanför huvudarbetsplatsen räcker det med en muntlig överenskommelse mellan medarbetare och chef.
 • Överenskommelser får inte sträcka sig längre än till 1 december, men kan justeras löpande under den aktuella tiden (t.ex. kan man stämma av vecka för vecka).

Ladda ner FHS övergångsregler

Här hittar du Försvarshögskolans övergångsregler.
Du behöver vara medlem hos oss och logga in med BankID för att komma åt materialet.

 

Försvarets materielverk, FMV

FMV vill bidra till en flexibilitet i frågan om var medarbetarna utför sitt arbete och säger att medarbetare erbjuds en möjlighet att lösa sina arbetsuppgifter på olika platser inom eller utanför den ordinarie arbetsplatsen underlättar för medarbetare och ger en balanserad arbetssituation. Det kan även bidra till effektivitet utifrån både verksamheten och medarbetarnas behov.

FMV kommer under en försöksperiod (från och med den 1 oktober 2021 till och med den 1 oktober 2022) att erbjuda distansarbete för medarbetarna. Erbjudandet innebär en möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan i snitt per månad, om arbetsuppgiften tillåter. Överenskommelse om distansarbete samt planering och uppföljning sker i dialog mellan medarbetare och närmsta chef. Överenskommelsen går att säga upp med två veckors varsel enskilt från båda parter. Medarbetare kan kallas till ordinarie arbetsplats om verksamheten kräver det. 

FMVs modell "FMV-arbete på distans":

Informationen nedan är kortad, punkterna i sin helhet hittar du i FMVs riktlinjer (Du behöver vara medlem hos oss och logga in med BankID för att komma åt materialet.)

 • FMV erbjuder en flexibel möjlighet till anställda, såväl chefer som medarbetare, att arbeta på distans upp till två dagar i veckan i snitt, fritt fördelade över försöksperioden. Detta efter skriftlig överenskommelse med närmaste chef, om arbetsuppgifterna tillåter det.
 • Modellen bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan medarbetare och chef. Chef och medarbetare tecknar en skriftlig överenskommelse.
 • Vid tecknandet av överenskommelse mellan chef och medarbetare kan det bli aktuellt att frånsäga sig sin kontorsplats på ordinarie arbetsplats till förmån för en annan medarbetare.
 • Medarbetarens närmaste chef kommer efter dialog överens med medarbetaren om arbete ska utföras på distans eller på ordinarie arbetsplats.
 • Modellen upphör att gälla vid höjd beredskap eller när GD så påbjuder. 

Ladda ner FMVs riktlinjer:

Här kan du ladda ner FMVs riktlinjer gällande distansarbete.
Du behöver vara medlem hos oss och logga in med BankID för att komma åt materialet.

 

Försvarsmakten, FM

I Försvarsmaktens riktlinjer skriver myndigheten att möjligheten till distansarbete, där det är möjligt, kan bidra till en mer effektiv verksamhet och öka attraktionskraften för myndigheten som arbetsgivare. Det är dock ingen enskild rättighet att distansarbeta, utan alltid chefens beslut. Bedömningen behöver göras utifrån det enskilda fallet och här ska verksamhetsnyttan och verksamhetens förutsättningar styra. Huvudarbetsplatsen kommer fortsatt att vara i Försvarsmaktens lokaler.

Följande gäller för distansarbete i Försvarsmakten:

Informationen nedan är kortad, punkterna i sin helhet hittar du i Försvarsmaktens riktlinjer. (Du behöver vara medlem hos oss och logga in med BankID för att komma åt materialet.)

 • Distansarbete förutsätter en skriftlig överenskommelse mellan Försvarsmakten och den anställde. 
 • En överenskommelse om distansarbete får i normalfallet omfatta högst två dagar per vecka utifrån en normalarbetstid fördelad på fem kalenderdagar. 
 • Verksamhetens behov och krav styr fortsatt formerna för arbetets utförande. Stor vikt ska läggas på bedömningen av vad som lämpar sig att arbeta med utanför Försvarsmaktens lokaler. 
 • Aktuella kollektivavtal, övriga FM regler, reglementen och riktlinjer m.m. äger fortsatt tillämpning oavsett var arbetet utförs. 
 • Chef och medarbetare har ett fortsatt gemensamt ansvar för en välfungerande och kontinuerlig dialog, även om man inte träffas lika ofta fysiskt.
 • Arbetsgivaren ska, oaktat förekomsten av en enskild överenskommelse om distansarbete alltid kunna kräva att den anställde kommer till kontoret/huvudarbetsplatsen/annan plats där arbetet behöver utföras, även om detta görs med kort framförhållning. 
 • Distansarbetsplatsen ska vara förlagd till medarbetarens hem. Chef och
  medarbetare kan dock komma överens om annan, tillfällig,
  distansarbetsplats om behov av detta uppstår.
 • Uppstår behov av förändringar i överenskommelsen tas en diskussion om detta i syfte att nå en reviderad överenskommelse. 

Ladda ner Försvarsmaktens riktlinjer

Här kan du ladda ner Försvarsmaktens riktlinjer gällande distansarbete. (Det står utkast i dokumentet men är samverkat utan ändringar). Du behöver vara medlem hos oss och logga in med BankID för att komma åt materialet.