Hoppa till huvudinnehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete

y stematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska skapa en braarbetsmiljö på arbetsplatsen genom ett organiserat och ständigt pågående arbetsmiljöarbete.

Kontinuerlig process

Arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter:

  • undersökning av verksamheten
  • bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen
  • åtgärder för att minska riskerna
  • kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, utgörs av paragrafer som både ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Dessa bildar tillsammans ett system där alla delar hänger ihop. Med alla delar på plats har man grunden för att hantera alla arbetsmiljöförhållanden och skapa en bra arbetsmiljö.

Källa: Arbetsmiljöverket

Vem gör vad?

  • Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet.
  • Arbetstagaren deltar genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall samt lämna synpunkter.
  • Skyddsombudet är med vid planering och genomförande av arbetet, till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena, planering av åtgärder och uppföljningar.
  • Företagshälsovården kan vara med som experter vid undersökningar och riskbedömningar.

3 bra webbutbildningar