Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundet vid Folk och Försvar

Å rets Rikskonferens genomförs 8-10 januari på Sälens Högfjällshotell. En konferens som samlar runt 350 deltagare och 50-60 talare. Försvarsförbundet är på plats och ger här sina tankar om dagarna.

Försvarsförbundets ordförande Håkan Sparr och vice ordförande Lena Sköld Gunnarsson är på plats vid årets Rikskonferens och sammanfattar här de dagar som varit. 

Dag 1 - Söndag 9 januari 2017

Flera av dagens agendapunkter handlade mycket om läget i EU och hur årets terrorattentat, Brexit, USA-valet och flyktingkriser påverkar unionen. Cecilia Malmström,  EU-kommissionär, uttalade sig försiktigt positivt om EU:s framtid men menade att det kommer kräva hårt arbete och omfattande samverkan mellan medlemsländerna. Ann Linde, EU- och handelsminister, uttryckte en vädjan även till förtroendevalda att medverka till att sprida kunskap och utbilda sina medlemmar i vad EU står för och innebär för fred och utveckling.

Stefan Löfven presenterade den nyligen framtagna nationella säkerhetsstrategin vars högsta prioritet är säkerhet i vårt närområde. 

I övrigt tog vi kontakt med Åsa Lindenstam (S), vice ordf försvarsutskottet, där vi kom överens om ett möte under första kvartalet för att diskutera för oss aktuella frågor. Detta blir det första i en serie av möten med politiska företrädare för försvarsområdet.

Dag 2 - Måndag 10 januari

Dagen inleddes med ett anförande av försvarsministern. Han tryckte på att arbetet med att realisera inriktningsbeslutet från 2015, som under 2016 påbörjats med full fart, också måste fullföljas fram till 2020. Detta innan det är möjligt att diskutera ytterligare pengar till försvaret som han menar måste föregås av en utredning över vad det långsiktiga materielbehovet faktiskt är i perioden efter 2020. Försvarsministern informerade också vad den nya tillsatta försvarsberedningen, under Björn von Sydows ledning, har till uppgift att särskilt fokusera på. Tydligt är att det nu inte bara är försvarsmaktens förmåga som omfattas av beredningen utan scopet utökas till att omfatta hela totalförsvaret, dvs även det civila försvaret, vilket torde bli en grannlaga uppgift.

När ÖB Micael Bydén sedan tog plats på podiet uttryckte han sig såklart positiv till den ”budgivning” som nu pågår avseende nya pengar till försvaret. Dock menar ÖB att tillförseln av ekonomiska resurser måste leda till ökad operativ effekt, annars är det bortkastat. För att inte glappet mellan Rysslands förmåga, som är ständigt ökande, och Sveriges, vilken, om inget görs, kommer gå ner efter 2020, ska bli för stort måste långsiktiga beslut om förstärkningar fattas NU för perioden 2020 och framåt.

Inrikesminister Anders Ygeman lyfte fram de allt oftare förekommande cyberattacker och att myndigheternas sårbara IT-system måste säkras upp. Allmänheten utsätts för påverkanskampanjer i syfte att skapa tvivel och instabilitet. Allt färre journalister ska bevaka allt större områden och publicera på allt fler sociala medier vilket riskerar kvaliteten avseende källgranskning.

Slutligen kom VD för Livsmedelshandlarna, Per Bygdeson, med skrämmande fakta: de livsmedelslager som finns idag finns ”på hjul”. De stora livsmedelsbutikerna får idag 4-7 leveranser per dygn. Detta bedöms räcka i ca 3 dygn innan hyllorna står tomma …

Dag 3 - Tisdag 11 januari

Denna sista konferensdag inleddes med ett mycket intressant föredrag från chefen för organisationen Stratcom, Janis Sarts. Stratcom är ett kunskapscenter som forskar och samlar in information om påverkanskampanjer och falska nyheter, främst från Ryssland och IS, i vilken Sverige har tagit plats som fullvärdig medlem. Det viktigaste enligt Janis Sarts är att samhället medvetandegörs om att det pågår illvillig påverkansverksamhet så att vi kritiskt ska kunna förhålla oss till informationsspridning. Risken att utsättas är en följd av förändringar i medborgarnas informationskonsumtion.

C MUST fyllde i med en uppmaning till oss alla att kombinera en sund misstanke, eftertänksamhet och källkritik och minnas att lögnen alltid är snabbare än sanningen.

Härefter blickade vi över Atlanten till FN i New York och lyssnade till vad FN-ambassadören Olof Skoog anser vara utmaningar och möjligheterna för Sverige i egenskap av ordförande i säkerhetsrådet.

Den årliga rapporten från Brå – Nationella trygghetsundersökningen – levererade dyster statistik; en kraftig ökning sedan föregående år av andelen kvinnor som känner sig mycket otrygga, och allt fler undviker att lämna sin bostad kvällstid. Ingen bra trend, alltså.

Rikspolischefen, Dan Eliasson, kommenterade den omfattande reformering av polismyndigheten som pågår alltjämt. Angående den kritik som riktats, såväl intern som från allmänheten – såsom att polisen inte rycker ut på larm, att många brottsundersökningar läggs ner etc – menade Eliasson att en omorganisation av sådan omfattning som denna, svårligen kan genomföras utan att medföra en belastning i verksamheten och nedgång i produktiviteten. Genom att bl a införa en ”rundare och mjukare” personalpolitik och bättre samverkan med de fackliga organisationerna kunde han dock se framtiden an med tillförsikt.

SÄPO-chefen, Anders Thornborg, anförde slutligen att SÄPO genom ett ökat utbyte av information och samarbete med andra myndigheter, i tidigt skede lyckas identifiera och avbryta försök till terrorhandlingar, vilket lät betryggande.

En kontakt med Försvarministern Peter Hultqvist lyckades vi åstadkomma och fick löftet att vi kan boka in en träff senare i vår.   

Lena Sköld Gunnarsson & Håkan Sparr

Folk och Försvars Rikskonferens uppmanar till möten mellan politiker, aktiva inom organisationer i civilsamhället – inte minst ungdomsorganisationer – samt representanter för fackliga organisationer, näringsliv och myndigheter. Därtill finns en stor och växande medienärvaro. 

Foto: Ulf Palm