Hoppa till huvudinnehåll

Ny föreningsstruktur

N u är det bestämt att Försvarsförbundet ska få en ny struktur som ska vara klar senast den 1 januari 2015.

Förbundet har i flera år diskuterat strukturen. Medlemmarna har fram till nu i flera fall varit spridda över olika förband och myndigheter vilket försvårat när medlemmarna ska företrädas vid förhandlingar och samverkan. För att samordna medlemmarna har man skapat samarbetsorgan där en del bestått av mer än 15 föreningar. Nu är det bestämt att Försvarsförbundet ska få en ny struktur som ska vara klar senast den 1 januari 2015.

Medlemmen ska tillhöra den förening som förhandlar åt honom eller henne. De mindre myndigheterna ska ha en förening vardera. Förvarets materielverk ska ha föreningar med en eller flera verksamhetsområden. Försvarsmakten ska en eller flera organisationsenheter, exempelvis förband, ha en förening.

Ortsgemensamma frågorna ska lösas lokalt och där är platsombuden viktiga personer i det arbetet. Föreningarna som berörs har inlett ett arbete för att samordna arbetet med medlemmen i fokus. Alla försvarsförbunds-medlemmar är välkomna till de aktiviteter som anordnas på orten oavsett vilken förening man tillhör.

Om du har några funderingar kring den nya strukturen så kan du vända dig till 1:e ombudsman/kanslichef Eva Rundlöf på 070-635 40 15.

Så här kommer föreningarna att organiseras

Försvarsmakten 
En eller flera organisationsenheter, exempelvis förband, har en förening. Medlemmar flyttas senast den 30 september.

Försvarets materielverk
Tre nya föreningar skapas, de gamla försvinner.
En förening har ett eller flera verksamhetsområden. Medlemmarna flyttas senast den 31 december. Samarbetsorganet utser tre interimsstyrelser som kallar till årsmöten för de nya föreningarna.
Det tre nya föreningarna kommer att heta:
310 (FSV)
320 (T & E)
330 (A & L, M & I, SPL, Gripen, MgU, Internrevision, Staber).

Försvarets radioanstalt
De fyra befintliga föreningarna slås samman till en. Medlemmarna flyttas senast den 31 december. Samarbetsorganet utser en interimsstyrelse som kallar till årsmöte för den nya föreningen.
Den nya föreningen kommer att heta 410.

Rekryteringsmyndigheten
En förening som tidigare. Förening 129 behåller sitt gamla namn.

Försvarshögskolan 
En ny förening bildas. Medlemmarna flyttas senast den 31 december. En interimsstyrelse som kallar till årsmöte för den nya föreningen bildas. Föreningen kommer att heta 510 (tidigare en del av 114).

Fortifikationsverket 
En förening som tidigare. Förening 105 behåller sitt gamla namn.

Försvarets exportmyndighet
Kansliet har förhandlingsansvaret inom ramen för förening 1 (som tidigare).

 länk här!