Hoppa till huvudinnehåll

Vårt yttrande om regeringsbeslut 5

F örsvarsförbundet har för OFR/S* yttrat sig över Försvarsmaktens svar på regeringsbeslut 5**.
OFR/S har deltagit både centralt och lokalt i arbetet att analysera regeringsbeslut 5. Arbetet har skett med fullständig transparens och enligt samverkansavtalets anda.

Vi delar Försvarmaktens slutsats att en besparing på 500 miljoner i lönemedel skulle innebära att uppgifter och resurser inte skulle gå ihop. Besparingen skulle dessutom medverka till att arbetsmiljön skulle försämras för våra medlemmar som man konstaterar i punkt 4.1.
En besparing på 225 miljoner som Försvarsmakten föreslår kan även den medföra ytterligare konsekvenser för arbetsmiljön. Försvarsmakten har tidigare rationaliserat genom att säga upp personal i stödfunktionerna. Detta har inneburit att kvarvarande personal (framför allt inom kärnverksamheten samt chefer) har tagit över delar av arbetsuppgifterna. Vi menar att i och med införandet av Org 13 är denna väg stängd då vi anser att redan nu är försvarsmaktens organisation överbelastad. Detta innebär att för de befattningar som försvinner måste man säkerställa att även tillika uppgifter omhändertas eftersom ett flertal av våra medlemmar har fler uppgifter än vad befattningen beskriver.

OFR/S är oenig med Försvarmakten i följande frågor:

  • RB 5 har krävt att Försvarsmakten redovisar förskjutningar av personalkategorier. Detta har medfört att man föreslår att Sjöinfocentralernas personalkategorier förskjuts från civil (cvat) till soldat (or). Detta menar vi bryter mot undantaget från EU direktivet om visstidsanställning och därmed även mot svensk arbetsrätt. Även nedläggningen av Marinens musikkår strider mot direktivet eftersom det finns soldatbefattningar inom musikorganisationen som våra medlemmar skulle kunna omplaceras till vid arbetsbrist.
  • När det gäller nedläggningen av Löneavdelningen i Boden har våra medlemmar ställt ett 40 tal frågor till förbandschefen om motiven till nedläggningen och fått ett pm till svar som vi anser endast besvarar en bråkdel av frågorna. Försvarsförbundet centralt tar inte ställning till var reduceringarna ska ske i organsationen men att motiven förklaras så att de som är drabbade förstår dom är grundläggande.
  • Slutligen anser OFR/S att kraven från RB5 är oförenliga med att vara en bra arbetsgivare med god arbetsmiljö där medarbetarna kan känna sig trygga och ser en framtid med utveckling. Vi anser att den organisation som togs fram under 2012 var miniminivån för att kunna bedriva verksamheten utan att förändra uppdragen.

* RALS står för Ramavtal för löner m.m. för arbetstagare inom staten. 
OFR/S, P, O står för Offentliganställdas förhandlingsråd och S, P, O står för följande indelningar: Förbundsområde S: Försvarsförbundet, Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Ledarna och Vårdförbundet. Förbundsområde P: Polisförbundet, Tull-Kust. Förbundsområde O: Officersförbundet, Ledarna.

** Försvarsmakten har fått i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av att man fram till 2019 reducerar lönekostnaderna med 500 miljoner kronor. Fokus i uppdraget ligger på att öka andelen tidvis tjänstgörande personal (det vill säga soldater/reservare/deltids-personal) och att minska den kontinuerligt tjänstgörande personalen (det vill säga de tillsvidareanställda).