Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan - så funkar det

Ä r du förtroendevald och deltar eller eventuellt kommer delta i samverkansgrupper? Eller är du bara nyfiken på vad samverkansavtalet innebär? Här försöker förklara vad samverkan handlar om och vad man gör i en samverkansgrupp.

Omställningsavtalet

Arbetstagarna och arbetsgivaren ska samarbeta på arbetsplatsen för att få de bästa förutsättningarna. Detta står tydligt i det gemensamt framtagna omställningsavtalet. Samverkansavtalet handlar om hur parterna ska samarbeta på arbetsplatsen. Tack vare det ges du som anställd möjlighet att påverka och delta både vid förändringar i verksamheten samt när det handlar om din egen förändring, så som kompetensutveckling. Avtalet hjälper också till att utveckla verksamheten samt ge din chef bättre underlag inför beslut.

Avtalets tre delar

Alla delar är lika viktiga och en förutsättning för att medbestämmande och påverkansmöjligheter ska fungera:

Medarbetarsamtalet

Detta är ett samtal mellan dig och din chef om din utveckling på jobbet.

Arbetsplatsträffar, APT

Medarbetarna inklusive chef träffas och diskuterar tillsammans frågor som rör arbetet. Träffarna är en möjlighet för de anställda att vara delaktiga och ha inflytande över jobbet och arbetssituationen. Dessa träffar protokollförs, vilket är en förutsättning för att kunna lyfta eventuella oenigheter till en samverkansnivå.

Samverkansgrupp

Fackliga representanter på arbetsplatsen eller förbundets centrala representanter som ombudsmän och arbetsgivaren deltar. Frågorna är sådana som enligt avtal måste samverkas innan beslut eller större som inte kan beslutas på APT, som verksamhetsförändringar.

Medbestämmandelagen (MBL)

Samverkansavtalet bygger bland annat på medbestämmandelagen, MBL. Enligt denna lag ska arbetsgivaren alltid förhandla med facket på arbetsplatsen innan:

  • beslut om viktigare förändringar i sin verksamhet
  • beslut om förändring av arbets- eller anställningsförhållande för de anställda.
  • arbetsgivaren fattar eller verkställer beslut som rör medlem i fackförbundet. Detta gäller i de fall när fackförbundet påkallar det. Finns det särskilda skäl så får arbetsgivaren fatta och verkställa beslutet innan förhandlingsskyldigheten är genomförd.

Facket har alltid rätt att ta del av information, utreda och säga vad man tycker innan beslutet fattas. Även om det fortfarande är arbetsgivaren som bestämmer i slutändan ska hen alltid ta hänsyn till fackets tankar och synpunkter. Om arbetsgivaren genomför tidigare nämnda förändringar utan att samverka innan är det ett brott mot MBL. Då kan ni via förbundet centralt påkalla en tvisteförhandling.

MBL är kärnan i mycket av fackets arbete. Lagen innehåller bland annat regler om rätten att bilda föreningar, strejka och förhandla, hur information ska ges och vad som gäller för kollektivavtal och inflytande – det vill säga medbestämmande – på arbetsplatsen. Facket har alltid rätt att ta del av information, utreda och säga vad man tycker innan beslutet fattas.

Samverkansgrupp

Högsta nivån i samverkan är samverkansgrupper mellan fackförbund och arbetsgivare och här representerar förtroendevalda eller centrala ombudsmän medlemmarna. Här möts parterna för att diskutera frågor som berör många och inte kan beslutas på arbetsplatsträffar. Det kan handla om verksamhetsförändringar som till exempel omorganisation eller liknande. Samverkansgrupper är en av de tre delar som ingår i avtal om samverkan - ASU.

I samverksamgrupper deltar representanter från respektive fackförbund samt en eller flera representanter från arbetsgivarsidan vid verksamhetsförändringar, förändringar i anställnings- och arbetsförhållanden med mera. Ibland delar även sakkunniga eller experter beroende på vad det handlar om. Det är din förening som beslutar vem eller vilka från föreningen som deltar.

Du som sitter i en samverkansgrupp på arbetsplatsen representerar OFR/S. Det innebär att även kan representera medlemmar i Vårdförbundet, Lärarförbundet och Ledarna, som också ingår i OFR/S-familjen. Viktigt att komma ihåg är att i samverkansgrupp diskuterar ni inte enskilda individärenden.

Facket är i ett tidigt skede med i processen och har i detta rätt att ta del av information och säga vad de tycker i frågan innan arbetsgivaren tar beslut. Detta är reglerat i medbestämmandelagen (MBL) samt i avtal om samverkan, precis som att det står att du och dina kollegor har rätt till att genomföra arbetsplatsträffar, APT, samt medarbetarsamtal.

Sju tips till dig som sitter i samverkansgrupp

  1. Tänk på att handlingarna alltid ska skickas ut fem dagar i förväg.
  2. Förankra frågorna i din styrelse och se i förväg till att du har mandat.
  3. Vid specifika frågor kan du ta med en bisittare som stöd.
  4. I samverkan är det viktig att ni når en lösning som är bra för både medlemmen och arbetsgivaren.
  5. Om ni blir oeniga måste detta framgå i ert protokoll, annars går det inte att driva oenigheten vidare.
  6. Om du blir osäker kan du alltid ajournera.
  7. Samverkan är avslutade när samtliga deltagare har justerat protokollet.

 

Nytt samverkansavtal: Det finns ett nytt centralt avtal om samverkan sedan 2016, vilket innebär att varje myndighet ska se över sina lokala myndighetsavtal utefter det nya centrala.