Hoppa till huvudinnehåll

Så här behandlar vi dina personuppgifter

H är kan du läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

Försvarsförbundet är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i denna ansökan.

Försvarsförbundet kommer att använda sig av denna information för att kunna fullgöra uppgiften att tillvarata Dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som enligt stadgarna åvilar Försvarsförbundet gentemot Dig som medlem.

För de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas till annan för behandling, såsom exempelvis vid administration av arbetsmarknadsförsäkringar mm. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1b i dataskyddsförordningen.

I de fall laglig skyldighet därtill föreligger, kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1c i dataskyddsförordningen.

Dina personuppgifter kan även komma att användas av Försvarsförbundet för att framställa lönestatistik för dess medlemmar. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1e i dataskyddsförordningen.

Försvarsförbundet kommer att gallra Dina personuppgifter löpande, men kan komma att bevara Dina uppgifter under tiden som den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om Du begärt utträde ur förbundet och avtalsförhållandet mellan Dig och Försvarsförbundet upplösts.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör Dig. Du har vidare rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet.

Försvarsförbundet vill också upplysa Dig om Din rätt att inge klagomål till Datainspektionen rörande Försvarsförbundets behandling av dina personuppgifter.

Försvarsförbundet är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge Dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att Du meddelar Försvarsförbundet eventuella förändringar.

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig: 
Försvarsförbundet
Box 5328
102 47 Stockholm
Mejl: info@forsvarsforbundet.se
Telefon: 08-402 40 00
Org.nummer: 802001-1493

Kontaktuppgifter dataskyddsombud:
Alf Emmerdahl, 0708-867190
Mejl: dataskyddsombud@forsvarsforbundet.se