Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsombud

D itt uppdrag är baserat på Arbetsmiljölagen. Skyddsombudet utses av facket men företräder alla som arbetar på arbetsplatsen oavsett yrke, facklig tillhörighet eller arbetsgivare.

Uppdraget innebär bland annat

 • Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.
 • Samarbeta med platsombud och huvudskyddsombud.
 • Stötta medarbetare i kontakten med arbetsgivaren vid  rehabiliteringsprocesser (om medarbetaren så önskar).
 • Bistå medarbetare vid arbetsskadeanmälan.
 • Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Delta i skyddsronder, framtagandet av riskanalyser, upprättandet av handlingsplaner och utvärderingar.
 • Delta vid planering av lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation.
 • Ingå i samverkansgrupp då den utgör skyddskommitté i enlighet med arbetsmiljölagen.

Utbildning och förutsättningar för uppdraget

 • Med stöd av arbetsmiljölagen har skyddsombudet mandat att kräva åtgärder från arbetsgivaren. Skyddsombudet kan även göra hemställan till Arbetsmiljöverket samt påbjuda skyddsstopp vid allvarlig fara efter kontakt med huvudskyddsombudet.
 • Arbetsgivaren har ansvaret att utbilda skyddsombud. Sensus, Prevent och Arbetsmiljöforum är exempel på anordnare av arbetsmiljöutbildningar.
 • ”Fackligt ABC” - en alfabetisk uppslagsbok för Försvarsförbundets förtroendevalda.
 • Relevanta kurser, utbildningar och konferenser i förbundets regi.
 • Som skyddsombud lyder du under Arbetsmiljölagen (AML). Vilket innebär att din arbetsgivare är skyldig att ge dig den tid och det stöd som behövs för att du ska kunna utföra dina uppgifter som skyddsombud på bästa sätt.
 • Mottagare av förbundets nyhetsbrev "Arbetsmiljönytt".

Du behöver inte vara med i styrelsen.

Skyddsombud väljs av lokal arbetstagarorganisation. Mandattiden är 3 år.